Παρασκευή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε σπουδαστής του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών, το οποίο έχει εγκριθεί από το συμβούλιο του τμήματος.
Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου στο τμήμα σε έξι αντίτυπα. Το συμβούλιο του τμήματος ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος συναφούς ειδικότητας εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής.
Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για οριοθέτηση και την πληρότητα στην επεξεργασία του θέματος.
Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για τον βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία.
Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται από είκοσι (20) διδακτικές μονάδες.